CƠ CẤU TỔ CHỨC

1. Công chức, người lao động Trung tâm Phục vụ - Kiểm soát thủ tục hành chính tỉnh

- Lãnh đạo Trung tâm:

 

Ông Nguyễn Thanh Hoài

Chức vụ: Giám đốc

ĐT: 0905 967 798

Email: nthoai@quangngai.gov.vn

 
 
 

Ông Vũ Anh Tuấn

Chức vụ: Phó Giám đốc

ĐT: 0914 011 703

Email: vatuan@quangngai.gov.vn

- Công chức, người lao động Trung tâm:

 

Ông Phạm Văn Thanh

Chuyên viên chính, Phụ trách Bộ phận Nghiệp vụ - Tổng hợp

ĐT: 0905 377 882

Email: pvthanh@quangngai.gov.vn

 

Lê Thị Xuân

Chuyên viên

ĐT: 0938 527 713

Email:ltxuan@quangngai.gov.vn

 

Nguyễn Thị Hoài Thu

Chuyên viên

ĐT: 0905 262 608

Email:nththu@quangngai.gov.vn

 

Ông Lê Anh Tin

Chuyên viên, Phụ trách Bộ phận Kiểm soát thủ tục hành chính

ĐT:

Email:latin@quangngai.gov.vn

 

Ông Nguyễn Quốc Vinh

Chuyên viên

ĐT: 0979 500 576

Email:nqvinh@quangngai.gov.vn

 

Huỳnh Thị Diễm

Chuyên viên

ĐT:

Email: htdiem@quangngai.gov.vn

 

Ông Nguyễn Hồng Lân

Nhân viên

ĐT: 0983 515 103

Email: nhlan@quangngai.gov.vn

 

Nguyễn Thị Thanh Tịnh

Nhân viên

ĐT: 0914 684 559

Email: ntttinh@quangngai.gov.vn

Phân công nhiệm vụ, công chức, viên chức, người lao động thuộc Trung tâm phục vụ - Kiểm soát thủ tục hành chính tỉnh Quảng Ngãi

2. Công chức, viên chức của các sở, ban ngành

 

Bùi Thị Quỳnh Anh

Sở Tư pháp

Chức vụ: Chuyên viên

ĐT: (0255)3935555 (nhấn số máy lẻ 607)

Email:btqanh-stp@quangngai.gov.vn

 

Nguyễn Ngọc Hưng

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Chức vụ: Chuyên viên

ĐT: (0255)3935555 (nhấn số máy lẻ 611)

Email:nnhung-skhdt@quangngai.gov.vn

 

Nguyễn Tiến Sỹ

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Chức vụ: Chuyên viên

ĐT: (0255)3935555 (nhấn số máy lẻ 611)

Email:ntsy-skhdt@quangngai.gov.vn

 
 

Phan Ngọc Tuấn Anh

Sở Xây dựng

Chức vụ: Chuyên viên

ĐT: (0255)3935555 (nhấn số máy lẻ 612)

Email:pntanh-sxd@quangngai.gov.vn

 

Nguyễn Thị Thanh Nhàn

Sở Tài nguyên và Môi trường

Chức vụ: Chuyên viên

ĐT: (0255)3935555 (nhấn số máy lẻ 613)

Email: nttnhan-stnmt@quangngai.gov.vn

 

Nguyễn Thị Cẩm Lệ

Sở Y tế

Chức vụ: Chuyên viên

ĐT: (0255)3935555 (nhấn số máy lẻ 606)

Email: ntcle-syt@quangngai.gov.vn

 
 

Huỳnh Thị Cẩm Vân

Sở Công Thương

Chức vụ: Chuyên viên

ĐT: (0255)3935555 (nhấn số máy lẻ 605)

Email: htcvan-sct@quangngai.gov.vn

 

Trần Thị Xuân Hương

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Chức vụ: Chuyên viên

ĐT: (0255)3935555 (nhấn số máy lẻ 603)

Email: ttxhuong-sld@quangngai.gov.vn

 

Lê Thị Mai Phượng

Sở Giao thông vận tải

Chức vụ: Chuyên viên

ĐT: (0255)3935555 (nhấn số máy lẻ 614)

Email: ltmphuong-sgtvt@quangngai.gov.vn

 
 

Lê Văn Khải

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Chức vụ: Chuyên viên

ĐT: (0255)3935555 (nhấn số máy lẻ 604)

Email: lvkhai-snn@quangngai.gov.vn

 

Trần Đạt

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Chức vụ: Chuyên viên

ĐT: (0255)3935555 (nhấn số máy lẻ 604)

Email: tdat-snn@quangngai.gov.vn

 

Nguyễn Thị Phương Dung

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Chức vụ: Chuyên viên

ĐT: (0255)3935555 (nhấn số máy lẻ 603)

Email: ntphuongdung-sld@quangngai.gov.vn

 
 

Hướng Thị Hằng Mơ

Sở Giao thông vận tải

Chức vụ: Chuyên viên

ĐT: (0255)3935555 (nhấn số máy lẻ 614)

Email: hthmo-sgtvt@quangngai.gov.vn

 

Nguyễn Thị Hồng Hạnh

Phòng TN&MT – UBND thành phố Quảng Ngãi

Chức vụ: Chuyên viên

ĐT: (0255)3935555 (nhấn số máy lẻ 621)

Email: nthhanh-thanhpho@quangngai.gov.vn

 

Lê Thị Bích Phương

Công An tỉnh Quảng Ngãi

Chức vụ: Công chức

ĐT: (0255)3935555 (nhấn số máy lẻ 621)

Email: ltbphuong-ca@quangngai.gov.vn

 
 

Huỳnh Thị Kim Đạt

Văn phòng ĐKĐĐ tỉnh – Chi nhánh TP Quảng Ngãi

Chức vụ: Viên chức

ĐT: (0255)3935555 (nhấn số máy lẻ 620)

Email: htkdat-stnmt@quangngai.gov.vn

 

Phạm Thị Thu Thảo

Văn phòng ĐKĐĐ tỉnh – Chi nhánh TP Quảng Ngãi

Chức vụ: Viên chức

ĐT: (0255)3935555 (nhấn số máy lẻ 621)

Email: pttthao-stnmt@quangngai.gov.vn

 

Nguyễn Thanh Bình

Văn phòng ĐKĐĐ tỉnh – Chi nhánh TP Quảng Ngãi

Chức vụ: Viên chức

ĐT: (0255)3935555 (nhấn số máy lẻ 622)

Email: ntbinh-stnmt@quangngai.gov.vn

 
 

Phạm Thị Mỹ Luyến

Văn phòng ĐKĐĐ tỉnh – Chi nhánh TP Quảng Ngãi

Chức vụ: Viên chức

ĐT: (0255)3935555 (nhấn số máy lẻ 623)

Email: ptmluyen-stnmt@quangngai.gov.vn

 

Bùi Thị Như Ý

Văn phòng ĐKĐĐ tỉnh – Chi nhánh TP Quảng Ngãi

Chức vụ: Viên chức

ĐT: (0255)3935555 (nhấn số máy lẻ 623)

Email: btny-stnmt@quangngai.gov.vn

 

Nguyễn Thị Thúy Cần

Văn phòng ĐKĐĐ tỉnh – Chi nhánh TP Quảng Ngãi

Chức vụ: Viên chức

ĐT: (0255)3935555 (nhấn số máy lẻ 624)

Email: nttcan-stnmt@quangngai.gov.vn

 
 

Võ Nguyên Tú Anh

Văn phòng ĐKĐĐ tỉnh – Chi nhánh TP Quảng Ngãi

Chức vụ: Viên chức

ĐT: (0255)3935555 (nhấn số máy lẻ 623)

Email: vntanh-stnmt@quangngai.gov.vn

 

Đỗ Thị Bích Huệ

Văn phòng ĐKĐĐ tỉnh – Chi nhánh TP Quảng Ngãi

Chức vụ: Viên chức

ĐT: (0255)3935555 (nhấn số máy lẻ 621)

Email: dtbhue-stnmt@quangngai.gov.vn

 

3. Nhân viên dịch vụ Bưu chính công ích:

- Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của 07 Sở: Nội vụ, Ngoại vụ, Khoa học và Công nghệ, Tài chính, Thông tin và Truyền thông, Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa, Thể thao và Du lịch

 

Phạm Thị Như Kỳ

Bưu điện tỉnh

Chức vụ: Chuyên viên

ĐT: (0255)3935555 (nhấn số máy lẻ 601)

Email: nhuky1996@gmail.com

   
 

Hà Như Thùy

Bưu điện tỉnh

Chức vụ: Chuyên viên

ĐT: (0255)3935555 (nhấn số máy lẻ 616)

Email: hanhuthuy96@gmail.com