Cấp thực hiện
Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Đối tượng thực hiện
Thủ tục hành chính các Cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn

Danh mục thủ tục hành chính

STT Mã số Tên thủ tục hành chính CQ thực hiện Lĩnh vực
1141 2.000228.000.00.00.H48 Thủ tục miễn nhiệm giám định viên tư pháp Sở Khoa học và Công nghệ Hoạt động khoa học và công nghệ
1142 2.001148.000.00.00.H48 Thủ tục mua sáng chế, sáng kiến. Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh Hoạt động khoa học và công nghệ
1143 2.002039.000.00.00.H48 Thủ tục nhập quốc tịch Việt Nam Bộ Tư pháp,Sở Tư pháp Quốc tịch
1144 1.003960.000.00.00.H48 Thủ tục phê duyệt điều lệ hội Sở Nội vụ,Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh Tổ chức phi chính phủ
1145 1.003807.000.00.00.H48 Thủ tục phê duyệt điều lệ hội Phòng Nội vụ,Ủy ban nhân dân cấp Huyện Tổ chức phi chính phủ
1146 2.001225.000.00.00.H48 Thủ tục phê duyệt đủ điều kiện thực hiện hình thức đấu giá trực tuyến Sở Tư pháp Bán đấu giá tài sản
1147 1.003608.000.00.00.H48 Thủ tục phê duyệt nội dung tác phẩm điện ảnh nhập khẩu cấp tỉnh Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Điện ảnh
1148 2.001509.000.00.00.H48 Thủ tục phê duyệt nội dung tác phẩm mỹ thuật, tác phẩm nhiếp ảnh nhập khẩu Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Mỹ thuật, nhiếp ảnh, triển lãm
1149 1.003657.000.00.00.H48 Thủ tục phục vụ việc sử dụng tài liệu của độc giả tại phòng đọc Trung tâm lưu trữ tỉnh Văn thư và Lưu trữ nhà nước
1150 2.001680.000.00.00.H48 Thủ tục rút yêu cầu trợ giúp pháp lý của người được trợ giúp pháp lý Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước,Tổ chức hành nghề luật sư,Tổ chức tư vấn pháp luật Trợ giúp pháp lý