Cấp thực hiện
Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Đối tượng thực hiện
Thủ tục hành chính các Cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn

Danh mục thủ tục hành chính

STT Mã số Tên thủ tục hành chính CQ thực hiện Lĩnh vực
231 1.001770.000.00.00.H48 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ Sở Khoa học và Công nghệ Hoạt động khoa học và công nghệ
232 2.001973.000.00.00.H48 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã (trong trường hợp bị mất hoặc bị hư hỏng) Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND cấp huyện Thành lập và hoạt động của hợp tác xã (liên hiệp hợp tác xã)
233 1.005072.000.00.00.H48 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp hợp tác xã, giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã (trong trường hợp bị mất hoặc bị hư hỏng) Sở Kế hoạch và Đầu tư,Phòng Đăng ký kinh doanh Thành lập và hoạt động của hợp tác xã (liên hiệp hợp tác xã)
234 1.003930.000.00.00.H48 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện Cục Đường thủy nội địa Việt Nam,Sở Giao thông vận tải,Chi cục đường thủy nội địa Đường thủy nội địa
235 1.003634.000.00.00.H48 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký tàu cá Cơ quan quản lý nhà nước về thủy sản cấp tỉnh Thủy sản
236 2.000847.000.00.00.H48 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng bị mất Sở Giao thông vận tải Đường bộ
237 2.000535.000.00.00.H48 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm do Sở Công Thương thực hiện Sở Công thương An toàn thực phẩm
238 1.004346.000.00.00.H48 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật,Chi cục Bảo vệ thực vật Bảo vệ thực vật
239 1.004839.000.00.00.H48 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc thú y Cơ quan quản lý chuyên ngành thú y cấp tỉnh Thú y
240 2.001270.000.00.00.H48 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện Kinh doanh khí