Cấp thực hiện
Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Đối tượng thực hiện
Thủ tục hành chính các Cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn

Danh mục thủ tục hành chính

STT Mã số Tên thủ tục hành chính CQ thực hiện Lĩnh vực
671 1.004964.000.00.00.H48 Giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào, Căm – pu – chia Sở Lao động-Thương binh và Xã hội,Ủy ban Nhân dân huyện, quận, thành phố trực thuộc tỉnh, thị xã.,Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.,Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh Người có công
672 1.002519.000.00.00.H48 Giải quyết chế độ ưu đãi đối với Bà mẹ Việt Nam anh hùng Sở Lao động-Thương binh và Xã hội,Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.,Phòng Lao động- Thương Binh và Xã hội Người có công
673 2.000839.000.00.00.H48 Giải quyết hỗ trợ học nghề Sở Lao động-Thương binh và Xã hội Việc làm
674 1.001881.000.00.00.H48 Giải quyết hỗ trợ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động Sở Lao động-Thương binh và Xã hội Việc làm
675 1.003351.000.00.00.H48 Giải quyết hưởng chế độ ưu đãi đối với con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học Sở Lao động-Thương binh và Xã hội,Sở Y tế,Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.,Phòng Lao động- Thương Binh và Xã hội Người có công
676 1.002410.000.00.00.H48 Giải quyết hưởng chế độ ưu đãi người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học Bộ Quốc phòng,Sở Lao động-Thương binh và Xã hội,Sở Y tế,Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.,Phòng Lao động- Thương Binh và Xã hội Người có công
677 1.001978.000.00.00.H48 Giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp Trung tâm Dịch vụ đào tạo và tư vấn việc làm Việc làm
678 1.004959.000.00.00.H48 Giải quyết tranh chấp lao động tập thể về quyền Ủy ban Nhân dân huyện, quận, thành phố trực thuộc tỉnh, thị xã. Lao động
679 1.001257.000.00.00.H48 Giải quyết trợ cấp một lần đối với người có thành tích tham gia kháng chiến đã được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng hoặc Bằng khen của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Sở Lao động-Thương binh và Xã hội,Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.,Phòng Lao động- Thương Binh và Xã hội Người có công
680 1.002271.000.00.00.H48 Giải quyết trợ cấp tiền tuất hàng tháng cho thân nhân khi người có công từ trần Sở Lao động-Thương binh và Xã hội,Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.,Phòng Lao động- Thương Binh và Xã hội Người có công