STT Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải về
131 1129/VP-TTHC 30/06/2022 V/v xây dựng kế hoạch cải thiện, nâng cao chỉ số PCI năm 2022, định hướng đến năm 2025 đối với chỉ số thành phần "Chi phí thời gian"
132 3215/UBND-TTHC 30/06/2022 V/v rà soát, đề xuất nhu cầu kinh phí theo quy chuẩn 1.0 và đề xuất nhu cầu kinh phí triển khai Đề án 06/CP
133 847/QĐ-UBND 29/06/2022 V/v công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành và Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo
134 3132/UBND-TTHC 28/06/2022 V/v triển khai thực hiện Quyết định số 766/QĐ-TTg ngày 23/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ
135 3145/UBND-TTHC 28/06/2022 V/v thường xuyên thực hiện rà soát văn bản quy phạm pháp luật theo Quyết định số 06/QĐ-TTg
136 3158/UBND-TTHC 28/06/2022 V/v đôn đốc, thúc đấy hiệu quả cung cấp, sử dụng dịch vụ công trực tuyến và thanh toán trực tuyến
137 3148/UBND-TTHC 28/06/2022 V/v góp ý dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và văn bản hướng dẫn
138 3162/UBND-TTHC 28/06/2022 V/v thực hiện tích hợp, cung cấp thủ tục cấp Phiếu lý lịch tư pháp nộp trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia theo hướng dẫn của Bộ Tư pháp
139 3119/UBND-TTHC 27/06/2022 V/v khẩn trương trình công bố Danh mục thủ tục hành chính theo Quyết định 2108/QĐ-BGDĐT ngày 24/6/2021
140 32/BC-TTHC 24/06/2022 Báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 của Trung tâm Phục vụ - Kiểm soát thủ tục hành chính tỉnh