STT Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải về
11 1446/QĐ-UBND 21/10/2022 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thú y thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
12 1798/BC-VP 20/10/2022 Thông báo Kết luận kiểm tra hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính và việc tổ chức hoạt động của Bộ phận Một cửa của UBND phường Phổ Quang, thị xã Đức Phổ
13 5315/UBND-TTHC 18/10/2022 V/v cung cấp danh mục dịch vụ công trực tuyến
14 5286/UBND-TTHC 17/10/2022 V/v thu thập, hoàn chỉnh thông tin định danh cá nhân trên cơ sở dự liệu giáo dục đào tạo
15 1751/VP-TTHC 14/10/2022 V/v phúc đáp Công văn số 1131/STP-XDKT&TDTHPL ngày 11/10/2022 của Sở Tư pháp
16 1750/VP-TTHC 14/10/2022 V/v thẩm định đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh Quy định về chế độ hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc tại Bộ phận Một cửa các cấp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
17 5226/UBND-TTHC 13/10/2022 V/v triển khai thử nghiệm giải pháp nộp hồ sơ trực tuyến thông qua ứng dụng được xây dựng trên thiết bị di động
18 1406/QĐ-UBND 13/10/2022 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực thú y, Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực bảo vệ thực vật thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
19 1738/BC-VP 12/10/2022 Báo cáo kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ Đề án 06 trong tháng 10 của Văn phòng UBND tỉnh
20 1737/VP-TTHC 12/10/2022 V/v cử người tham gia Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo cải cách hành chính và nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh