STT Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải về
61 1495/TTr-VP 31/08/2022 V/v ban hành Quyết định ban hành Quy chế về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
62 13/QĐ-TCTĐA06 31/08/2022 Thành lập Tổ kiểm tra việc thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh
63 4321/UBND-TTHC 29/08/2022 V/v thực hiện nghiêm các chế độ thông tin báo cáo định kỳ trên Hệ thống thông tin báo cáo của tỉnh
64 4316/UBND-TTHC 26/08/2022 V/v triển khai công tác tuyên truyền Đề án 06
65 1476/VP-TTHC 26/08/2022 V/v xử lý đơn phản ánh của ông Nguyễn Ngọc Tâm
66 12/KH-TCTĐA06 25/08/2022 Kế hoạch kiểm tra, đánh gia kết quả thực hiện Đề án 06 trên địa bàn tỉnh
67 1159/QĐ-UBND 24/08/2022 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi bổ sung, bãi bỏ và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp và quản lý lao đồng ngoài nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Ngãi
68 4251/UBND-TTHC 23/08/2022 V/v phối hợp triển khai Đề án 06 của Chính phủ
69 1148/QĐ-UBND 23/08/2022 V/v công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ trong lĩnh vực Khoa học, Công nghệ và Môi trường; Chăn nuôi và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ngãi
70 4235/UBND-TTHC 22/08/2022 V/v lấy ý kiến đánh giá đối với kết quả thực hiện một số tiêu chí cải cách hành chính của Công an tỉnh năm 2022