STT Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải về
81 1369/BC-VP 12/08/2022 Báo cáo kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ Đề án 06 trong tháng 8/2022 của Văn phòng UBND tỉnh
82 1076/QĐ-UBND 12/08/2022 V/v phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính và Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính được rút ngắn thời gian giải quyết so với quy định trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng, an toàn bức xạ và hạt nhân thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi
83 1075/QĐ-UBND 12/08/2022 V/v phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực công tác dân tộc thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Dân tộc tỉnh Quảng Ngãi
84 84/QĐ-VP 12/08/2022 V/v kiện toàn công chức làm đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính của Văn phòng UBND tỉnh
85 1376/VP-TTHC 12/08/2022 V/v khắc phục các lỗi, tồn tại, bất cập trên phần mềm Một cửa điện tử tỉnh phiên bản 2.0
86 1346/TB-VP 10/08/2022 Thông báo Kết luận kiểm tra hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính và việc tổ chức, hoạt động của Bộ phận Một cửa của UBND xã Đức Lợi, huyện Mộ Đức
87 4010/UBND-TTHC 10/08/2022 V/v triển khai thực hiện Thông tư số 48/2022/TT-BTC ngày 03/8/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính
88 4009/UBND-TTHC 10/08/2022 V/v chuyển đổi mã định danh trên trục liên thông văn bản quốc gia
89 3983/UBND-TTHC 09/08/2022 V/v ban hành Kế hoạch tuyên truyền Đề án 06 trên địa bàn tỉnh
90 3944/UBND-TTHC 08/08/2022 V/v cung cấp thông tin triển khai Công văn số 1552/BTTTT-THH ngày 26/4/2022