Quản lý hồ sơ

 • 1
  Công dân/Doanh nghiệp đăng nhập để sử dụng hệ thống, chọn Dịch vụ công sau đó tiếp tục chọn Trang cá nhân.
 •  
 • 2
  Công dân/Doanh nghiệp chọn Danh sách giao dịch. Chọn các lĩnh vực đã giao dịch để lọc danh sách các Hồ sơ đã nộp để theo dõi trạng thái xử lý của Hồ sơ.
 •  
 • 3
  Công dân/Doanh nghiệp cũng có thể dùng mã số biên nhận hồ sơ để tra cứu thông tin tình hình xứ lý cho từng hồ sơ để trao đổi hoặc bổ sung hồ sơ theo yêu cầu của cán bộ.
 •