STT Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải về
171 27/TTHC 27/05/2022 V/v báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ trong năm 2022
172 867/VP-TTHC 26/05/2022 V/v triển khai hệ thống ISO điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính
173 2476/UBND-TTHC 26/05/2022 V/v góp ý Thông tư quy định về phí khai thác và sử dụng thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
174 2441/UBND-TTHC 25/05/2022 V/v cử công chức tham dự Hội nghị tập huấn nghiệp vụ do Văn phòng Chính phủ tổ chức
175 2452/UBND-TTHC 25/05/2022 V/v triển khai thực hiện Quyết định số 802/QĐ-BKHCN ngày 23/5/2022 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ
176 2446/UBND-TTHC 25/05/2022 V/v đăng ký chứng thư số chuyên dùng Chính phủ theo Chỉ thị sos61 02/CT-TTg ngày 26/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ
177 855/VP-TTHC 24/05/2022 V/v kiểm tra, xử lý nội dung đơn phản ánh của công dân thực hiện thủ tục hành chính về chuyển nhượng, cấp đổi trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi
178 2424/UBND-TTHC 24/05/2022 V/v góp ý dự thảo Phương án phân cấp trong giải quyết TTHC
179 856/VP-TTHC 24/05/2022 V/v báo cáo kết quả thực hiện các chỉ tiêu thuộc Chỉ số thành phần "Chi phí thời gian" trong 6 tháng đầu năm 2022
180 25/BC-TTHC 24/05/2022 Báo cáo kết quả tự kiểm tra việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại Trung tâm Phục vụ - Kiểm soát thủ tục hành chính tỉnh