STT Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải về
191 802/BC-VP 16/05/2022 Báo cáo kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ Đề án 06 trong tháng 5/2022 của Văn phòng UBND tỉnh
192 2246/UBND-TTHC 13/05/2022 V/v thực hiện nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 06/QĐ-TTg
193 2219/UBND-TTHC 12/05/2022 V/v góp ý dự thảo Phương án phân cấp trong giải quyết thủ tục hành chính
194 754/VP-TTHC 11/05/2022 V/v góp ý dự thảo Nghị quyết quy định mức thu phí, lệ phí khi thực hiện một số thủ tục hành chính áp dụng dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh
195 755/VP-TTHC 11/05/2022 V/v rà soát, trình công bố danh mục TTHC và quy trình nội bộ giải quyết TTHC
196 20/TTHC 10/05/2022 V/v xây dựng Đề án vị trí việc làm tại Trung tâm Phục vụ - Kiểm soát thủ tục hành chính tỉnh
197 743/VP-TTHC 10/05/2022 V/v kiểm tra, xử lý nội dung đơn phản ánh của công dân thực hiện thủ tục hành chính về xác định diện tích đất ở trên địa bàn huyện Bình Sơn
198 19/TB-TTHC 09/05/2022 Thông báo về việc ủy quyền xử lý, điều hành công việc tại Trung tâm Phục vụ - Kiểm soát thủ tục hành chính tỉnh
199 723/VP-TTHC 06/05/2022 V/v khảo sát, đánh giá kết quả triển khai thực hiện Đề án 06/CP và triển khai dịch ụ công trực tuyến
200 709/VP-TTHC 05/05/2022 V/v báo cáo tình hình chậm trễ trong phối hợp xử lý, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực đầu tư