STT Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải về
211 618/VP-TTHC 20/04/2022 V/v thực hiện rà soát, tổng hợp dịch vụ công trực tuyến
212 603/BC-VP 18/04/2022 Báo cáo triển khai thực hiện nhiệm vụ Đề án 06 trong tháng 4/2022 của Văn phòng UBND tỉnh
213 1712/UBND-TTHC 15/04/2022 V/v triển khai thực hiện nhiệm vụ theo Quyết định số 06/QĐ-TTg và các hướng dẫn của Bộ Tư pháp
214 582/VP-TTHC 14/04/2022 V/v thông báo trả kết quả giải quyết TTHC về lĩnh vực đất đai cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn thành phố vào ngày thứ 7 hàng tuần tại Trung tâm Phục vụ - Kiểm soát thủ tục hành chính tỉnh Quảng Ngãi
215 577/VP-TTHC 13/04/2022 V/v phối hợp tổ chức làm việc ngày thứ 7 hàng tuần phục vụ cho việc trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai tại Trung tâm Phục vụ - Kiểm soát thủ tục hành chính tỉnh Quảng Ngãi
216 1648/UBND-TTHC 13/04/2022 V/v báo cáo kết quả thực hiện Đề án tăng cường năng lực công chức thực hiện công tác cải cách hành chính
217 1651/UBND-TTHC 13/04/2022 V/v đẩy mạnh tuyên truyền, quản lý nhà nước đối với việc thực hiện thủ tục gia hạn sử dụng đất, xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân
218 1590/UBND-TTHC 08/04/2022 V/v triển khai tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia năm 2022
219 1583/UBND-TTHC 07/04/2022 V/v triển khai thực hiện các văn bản về cải cách hành chính
220 440/QĐ-UBND 06/04/2022 V/v công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực thành lập và hoạt động của hợp tác xã thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi