STT Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải về
51 1564/BC-VP 12/09/2022 Kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ Đề án 06 trong tháng 9/2022 của Văn phòng UBND tỉnh
52 1562/VP-TTHC 12/09/2022 V/v góp ý dự thảo Quyết định công bố Danh mục TTHC và Quy trình nội bộ giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết và quản lý của Sở Lao động Thương binh và Xã hội
53 1559/BC-VP 12/09/2022 Về tồn tại, bất cập sau khi nâng cấp, đưa vào sử dụng phần mềm Cổng Dịch vụ công - Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh từ phiên bản 1.0 lên phiên bản 2.0
54 1548/VP-TTHC 09/09/2022 V/v báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết 04-NQ/TU ngày 18/10/2021 của Tỉnh ủy
55 1230/QĐ-UBND 09/09/2022 Phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính và Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính được rút ngắn thời gian giải quyết so với quy định pháp luật trong lĩnh vực việc làm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động Thương binh và Xã hội
56 4473/UBND-TTHC 07/09/2022 V/v triển khai kết nối, chia sẻ Cở sở dữ liệu đất đai với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
57 4471/UBND-TTHC 07/09/2022 V/v đôn đốc xử lý dịch vụ công trực tuyến giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp trên Cổng dịch vụ công quốc gia
58 1214/QĐ-UBND 07/09/2022 V/v phê duyệt Quy trình thực hiện thủ tục hành chính đăng ký khai sinh, đăng ký kết hôn, đăng ký khai tử trực tuyến thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
59 1514/VP-TTHC 05/09/2022 V/v báo cáo công tác cải cách TTHC 08 tháng đầu năm 2022
60 4388/UBND-TTHC 31/08/2022 V/v phối hợp triển khai thi hành Luật Cư trú năm 2020