Đánh giá công chức tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả
Lựa chọn thông tin
Cơ quan:
Bùi Thị Quỳnh Anh

Tỷ lệ hài lòng: 12605/12605

Đánh giá
Phan Ngọc Tuấn Anh

Tỷ lệ hài lòng: 647/647

Đánh giá
Nguyễn Thị Thanh Nhàn

Tỷ lệ hài lòng: 2717/2717

Đánh giá
Đặng Thanh Sang

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Nguyễn Thanh Sang

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Phạm Thanh Tùng

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Nguyễn Thị Cẩm Cường

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Nguyễn Thị Bích Ly

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Đặng Thị Phú

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Phạm Thị Thanh Hỷ

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Lê Thị Ái Ngân

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Lê Thị Hồng Sương

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Phan Thị Tuyết Hạnh

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Nguyễn Hữu Trí

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Trương Thị Ngọc Huyền

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Võ Thanh Tùng

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Nguyễn Thị Hoài Thương

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Huỳnh Thị Diễm Trinh

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Nguyễn Trần Hoàng Vũ

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Nguyễn Thị Thu Hiền

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Nguyễn Thị Ngọc Nữ

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Huỳnh Trung Điền

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Nguyễn Lê Ninh

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Huỳnh Ngọc Cương

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Đặng Đình Thảo

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Phan Văn Dung

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Huỳnh Thanh Hùng

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Huỳnh Tấn Thịnh

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Nguyễn Đức Bảo

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Nguyễn Cao Thương

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Nguyễn Duy Khánh

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Nguyễn Thị Phương Thảo

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Phạm Hòa

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Lê Quang Liên

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Lê Thị Thanh Tùng

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Nguyễn Thị Minh Quý

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Nguyễn Thị Lệ Thu

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Nguyễn Thị Minh Tâm

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Phan Lâm Côi

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Trương Thị Nữ Vương

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Võ Thị Minh Hiền

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Nguyễn Đức Hiệp

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Trần Văn Nhất

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Hồ Thị Hằng

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Lê Thị Bích Nghị

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Lê Thị Hiền

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Nguyễn Thị Mỹ

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Nguyễn Thị Thanh

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Bùi Thị Mỹ Hoà

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Đỗ Nhuận

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Nguyễn Văn Suốt

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Nguyễn Mậu Châu

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Nguyễn Mậu Thuấn

Tỷ lệ hài lòng: 0/0