Đánh giá công chức tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả
avata
Họ và Tên: Trần Phương Lan
Ngày sinh: 16-09-1990
Chức vụ: Cán bộ, chiến sĩ tiếp nhận và xử lý hồ sơ
Nhập mã số hồ sơ *:
Nhập số điện thoại:

Ông/bà vui lòng nhập Mã xác nhận hiển thị bên phải để hoàn tất quá trình đánh giá. Xin cảm ơn.