Đánh giá công chức tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả
avata
Họ và Tên: Phạm Đức Thanh
Ngày sinh: 15-05-1981
Chức vụ: CVXL và một cửa