Đánh giá công chức tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả
avata
Họ và Tên: Võ Văn Thành
Ngày sinh: 18-07-1960
Chức vụ: CVXL và một cửa
Nhập mã số hồ sơ *:
Nhập số điện thoại:

Ông/bà vui lòng nhập Mã xác nhận hiển thị bên phải để hoàn tất quá trình đánh giá. Xin cảm ơn.