STT Tên thủ tục hành chính Mức độ DVC Lĩnh vực Cơ quan quản lý Thao tác
151 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Dù lượn và Diều bay Lĩnh vực Thể dục Thể thao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
152 Thông báo thay đổi nội dung Cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường của doanh nghiệp xã hội Lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp Sở Kế hoạch và Đầu tư
153 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Quyền anh Lĩnh vực Thể dục Thể thao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
154 Chấm dứt Cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường Lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp Sở Kế hoạch và Đầu tư
155 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Taekwondo Lĩnh vực Thể dục Thể thao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
156 Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Bắn súng thể thao Lĩnh vực Thể dục Thể thao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
157 Thông báo tiếp nhận viện trợ, tài trợ Lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp Sở Kế hoạch và Đầu tư
158 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao tổ đối với môn Karate Lĩnh vực Thể dục Thể thao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
159 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Lân Sư Rồng Lĩnh vực Thể dục Thể thao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
160 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Judo Lĩnh vực Thể dục Thể thao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch