STT Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải về
91 3940/UBND-TTHC 08/08/2022 V/v góp ý dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và TTHC thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ LĐTBXH
92 3935/UBND-TTHC 05/08/2022 V/v góp ý dự thảo Báo cáo của Văn phòng Chính phủ và dự thảo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ
93 3905/UBND-TTHC 05/08/2022 V/v cử công chức làm cộng tác viên tham gia Trang thông tin điện tử Cải cách hành chính nhà nước của Bộ Nội vụ
94 3841/UBND-TTHC 03/08/2022 V/v triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về cải cách việc thực hiện TTHC
95 1303/KH-VP 02/08/2022 Kế hoạch khắc phục các tiêu chí, tiêu chí thành phần xác định Chỉ số cải cách hành chính cấp tỉnh năm 2021 của tỉnh Quảng Ngãi thuộc trách nhiệm của Văn phòng UBND tỉnh bị trừ điểm
96 3804/UBND-TTHC 01/08/2022 V/v cung cấp thông tin doanh nghiệp thực hiện thủ tục hành chính phục vụ khảo sát, xây dựng Báo cáo APCI năm 2022
97 3752/UBND-TTHC 29/07/2022 V/v tổng kết thi hành Nghị định số 137/2015/NĐ-CP
98 1290/VP-TTHC 29/07/2022 V/v thẩm định dự thảo Quy chế về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh
99 1278/VP-TTHC 29/07/2022 V/v hỗ trợ kinh phí tuyên truyền Đề án 06 theo đề nghị của Công an tỉnh
100 1007/QĐ-UBND 29/07/2022 Ban hành Kế hoạch triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2022 của các sở, ban ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố và UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi