STT Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải về
111 08/BC-TCTĐA06 22/07/2022 Báo cáo tình hình triển khai thực hiện Đề án 06 trên địa bàn tỉnh tháng 7/2022
112 3571/UBND-TTHC 20/07/2022 V/v chuẩn hóa và làm sạch dữ liệu trẻ em thực hiện Đề án 06
113 1229/KH-VP 20/07/2022 Kế hoạch Cải thiện, nâng cao chỉ số thành phần "Chi phí thời gian" năm 2022 và định hướng đến năm 2025
114 1222/VP-TTHC 18/07/2022 V/v góp ý dự thảo Tờ trình đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh Quy định chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc tại Bộ phận Một cửa các cấp trên địa bàn tỉnh
115 928/QĐ-UBND 18/07/2022 V/v công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính thay thế và Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết, quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo
116 3496/UBND-TTHC 15/07/2022 V/v bố trí kinh phí triển khai thực hiện Đề án 06
117 1213/VP-TTHC 15/07/2022 V/v khẩn trương rà soát, trình công bố danh mục TTHC và quy trình nội bộ giải quyết TTHC theo Quyết định 2108/QĐ-BGDĐT ngày 24/6/2021
118 07/BC-TCTĐA06 15/07/2022 Báo cáo kết quả triển khai Đề án 06 theo yêu cầu tại Công văn 2271/TCTTKĐA ngày 29/6/2022 của Tổ công tác triển khai Đề án 06 Trung ương
119 3430/UBND-TTHC 13/07/2022 V/v thực hiện tích hợp, cung cấp thủ tục dịch vụ công thuộc thẩm quyền của Sở Tài nguyên và Môi trường theo hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường
120 1196/VP-TTHC 13/07/2022 V/v giải pháp cải thiện một số chỉ tiêu của Chỉ số thanh phần "Gia nhập thị trường"