STT Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải về
181 2409/UBND-TTHC 23/05/2022 V/v tham gia Hội nghị tập huấn do Văn phòng Chính phủ tổ chức
182 24/TB-TTHC 20/05/2022 Thông báo tình hình tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tháng 5 năm 2022 tại Trung tâm Phục vụ - Kiểm soát thủ tục hành chính tỉnh
183 815/VP-TTHC 18/05/2022 V/v rà soát, trình công bố danh mục TTHC và quy trình nội bộ giải quyết TTHC
184 827/VP-TTHC 18/05/2022 V/v góp ý dự thảo quyết định của UBND tỉnh
185 828/VP-TTHC 18/05/2022 V/v góp ý dự thảo văn bản quy phạp pháp luật
186 2300/UBND-TTHC 18/05/2022 V/v tiếp nhận, số hóa hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích
187 23/TB-TTHC 18/05/2022 Thông báo về việc ủy quyền xử lý, điều hành công việc tại Trung tâm Phục vụ - Kiểm soát thủ tục hành chính tỉnh
188 22/GM-TTHC 18/05/2022 Giấy mời tập huấn sử dụng phần mềm iGate 2.0
189 54/QĐ-VP 17/05/2022 Kiểm tra hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính và việc tổ chức, hoạt động của Bộ phận Một cửa tại UBND một số xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
190 21/TTHC 17/05/2022 V/v cử nhân sự đến làm việc tại Trung tâm Phục vụ - Kiểm soát thủ tục hành chính tỉnh