STT Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải về
231 444/VP-TTHC 22/03/2022 V/v giải trình kết quả thẩm định về Chỉ số cải cách hành chính cấp tỉnh năm 2021
232 08/QĐ-TTHC 22/03/2022 Về việc phân công bà Nguyễn Thị Thanh Tịnh, đảm nhận công tác văn thư của Trung tâm Phục vụ - Kiểm soát thủ tục hành chính tỉnh
233 347/QĐ-UBND 22/03/2022 Về việc thành lập Tổ Công tác triển khai Đề an phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
234 07/QĐ-TTHC 18/03/2022 Về việc phân công nhiệm vụ cho công chức, người lao động thuộc Trung tâm Phục vụ - Kiểm soát thủ tục hành chính tỉnh
235 347/KH-VP 08/03/2022 Kế hoạch thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông năm 2022 tại Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi
236 05/TB-TTHC 23/02/2022 Tình hình tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tháng 02 năm 2022 tại Trung tâm Phục vụ - Kiểm soát thủ tục hành chính tỉnh
237 199/QĐ-UBND 22/02/2022 Về việc phê duyệt danh sách nhân sự được cử đến làm việc tại Trung tâm Phục vụ - Kiểm soát thủ tục hành chính tỉnh Quảng Ngãi
238 28/KH-UBND 21/02/2022 Kế hoạch kiểm tra hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2022 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
239 03/TB-TTHC 24/01/2022 Thông báo tình hình tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tháng 01 năm 2022 tại Trung tâm Phục vụ - Kiểm soát thủ tục hành chính tỉnh
240 1326/QĐ-UBND 31/12/2021 Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Phục vụ - Kiểm soát thủ tục hành chính tỉnh Quảng Ngãi