STT Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải về
21 1381/QĐ-UBND 10/10/2022 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi
22 5023/UBND-TTHC 05/10/2022 V/v cung cấp số liệu theo yêu cầu của Văn phòng Chính phủ
23 1363/QĐ-UBND 05/10/2022 Về việc phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi
24 1362/QĐ-UBND 05/10/2022 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ngãi
25 421/TB-UBND 05/10/2022 Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại Phiên họp giao ban đánh giá kết quả triển khai thực hiện Đề án 06 trên địa bàn tỉnh trong Qúy III năm 2022
26 4991/UBND-TTHC 04/10/2022 V/v triển khai sử dụng tài khoản định danh điện tử
27 1351/QĐ-UBND 04/10/2022 Công bố Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực người có công thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
28 15/BC-TCTĐA06 04/10/2022 Báo cáo tình hình, kết quả triển khai thực hiện Đề án 06 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi trong Quý III năm 2022
29 1671/VP-TTHC 03/10/2022 V/v phối hợp báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị sau giám sát, khảo sát của HĐND, Thường trực và các ban của HĐND
30 1339/QĐ-UBND 30/09/2022 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, Danh mục thủ tục hành chính bãi bỏ và Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ngãi