STT Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải về
71 11/BC-TCTĐA06 22/08/2022 Báo cáo tình hình triển khai thực hiện Đề án 06 trên địa bàn tỉnh tháng 8/2022
72 4214/UBND-TTHC 22/08/2022 V/v họp Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính và nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh tỉnh Quảng Ngãi
73 4190/UBND-TTHC 19/08/2022 V/v ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo trình tự, thủ tục rút gọn
74 1127/QĐ-UBND 19/08/2022 V.v công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; Danh mục thủ tục hành chính được thay thế và Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực nuôi con nuôi; lý lịch tư pháp; trọng tài thương mai và luật sư thuộc thẩm quyền gải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ngãi
75 1113/QĐ-UBND 18/08/2022 V/v kiện toàn cán bộ, công chức làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
76 10/QĐ-TCTĐA06 17/08/2022 Kiện toàn Tổ giúp việc của Tổ công tác triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
77 1386/TB-VP 16/08/2022 Thông báo Kết luận kiểm tra hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính và việc tổ chức, hoạt động của Bộ phận Một cửa của UBND xã Phổ Châu, thị xã Đức Phổ
78 1086/QĐ-UBND 16/08/2022 V/v công bố Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Ngãi
79 1084/QĐ-UBND 15/08/2022 Kiện toàn Tổ công tác triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cứ, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
80 4088/UBND-TTHC 15/08/2022 V/v triển khai thực hiện các Quyết định của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về công bố thủ tục hành chính