STT Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải về
1 5496/UBND-TTHC 27/10/2022 V/v tổ chức đoàn công tác đi khảo sát, học tập kinh nghiệm về cải cách hành chính và chuyển đổi số
2 1848/VP-TTHC 27/10/2022 V/v cử công chức tham gia Tổ giúp việc Hội đồng thẩm định Chỉ số cải cách hành chính tỉnh
3 1847/VP-TTHC 27/10/2022 V/v góp ý 02 dự thảo kế hoạch triển khai thực hiện cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh
4 5469/UBND-TTHC 26/10/2022 V/v đề xuất dùng thử Hệ thống tổng đài tự động giải đáp ý kiến phục vụ người dân và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh
5 5468/UBND-TTHC 26/10/2022 V/v tổ chức giao ban Đề án 06 trong tháng 10/2022
6 1842/TB-VP 26/10/2022 Thông báo Kết luận kiểm tra hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính và việc tổ chức, hoạt động của Bộ phận Một cửa của UBND xã Bình Chánh, huyện Bình Sơn
7 1469/QĐ-UBND 26/10/2022 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của các cơ quan, đơn vị và địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
8 5434/UBND-TTHC 25/10/2022 V/v triển khai thực hiện Thông báo số 331/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ
9 1827/VP-TTHC 25/10/2022 V/v thời gian chốt số liệu để xác định Chỉ số CCHC sở, ban ngành và UBND cấp huyện năm 2022
10 1825/VP-TTHC 24/10/2022 V/v rà soát, trình công bố danh mục TTHC
11 1446/QĐ-UBND 21/10/2022 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thú y thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
12 1798/BC-VP 20/10/2022 Thông báo Kết luận kiểm tra hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính và việc tổ chức hoạt động của Bộ phận Một cửa của UBND phường Phổ Quang, thị xã Đức Phổ
13 5315/UBND-TTHC 18/10/2022 V/v cung cấp danh mục dịch vụ công trực tuyến
14 5286/UBND-TTHC 17/10/2022 V/v thu thập, hoàn chỉnh thông tin định danh cá nhân trên cơ sở dự liệu giáo dục đào tạo
15 1751/VP-TTHC 14/10/2022 V/v phúc đáp Công văn số 1131/STP-XDKT&TDTHPL ngày 11/10/2022 của Sở Tư pháp
16 1750/VP-TTHC 14/10/2022 V/v thẩm định đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh Quy định về chế độ hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc tại Bộ phận Một cửa các cấp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
17 5226/UBND-TTHC 13/10/2022 V/v triển khai thử nghiệm giải pháp nộp hồ sơ trực tuyến thông qua ứng dụng được xây dựng trên thiết bị di động
18 1406/QĐ-UBND 13/10/2022 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực thú y, Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực bảo vệ thực vật thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
19 1738/BC-VP 12/10/2022 Báo cáo kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ Đề án 06 trong tháng 10 của Văn phòng UBND tỉnh
20 1737/VP-TTHC 12/10/2022 V/v cử người tham gia Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo cải cách hành chính và nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh
21 1381/QĐ-UBND 10/10/2022 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi
22 5023/UBND-TTHC 05/10/2022 V/v cung cấp số liệu theo yêu cầu của Văn phòng Chính phủ
23 1363/QĐ-UBND 05/10/2022 Về việc phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi
24 1362/QĐ-UBND 05/10/2022 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ngãi
25 421/TB-UBND 05/10/2022 Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại Phiên họp giao ban đánh giá kết quả triển khai thực hiện Đề án 06 trên địa bàn tỉnh trong Qúy III năm 2022
26 4991/UBND-TTHC 04/10/2022 V/v triển khai sử dụng tài khoản định danh điện tử
27 1351/QĐ-UBND 04/10/2022 Công bố Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực người có công thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
28 15/BC-TCTĐA06 04/10/2022 Báo cáo tình hình, kết quả triển khai thực hiện Đề án 06 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi trong Quý III năm 2022
29 1671/VP-TTHC 03/10/2022 V/v phối hợp báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị sau giám sát, khảo sát của HĐND, Thường trực và các ban của HĐND
30 1339/QĐ-UBND 30/09/2022 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, Danh mục thủ tục hành chính bãi bỏ và Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ngãi