Đánh giá công chức tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả
avata
Họ và Tên: Đồng Văn Sơn
Ngày sinh: 05-05-1969
Chức vụ: Cán bộ, chiến sĩ tiếp nhận và xử lý hồ sơ
Nhập mã số hồ sơ *:
Nhập số điện thoại:

Ông/bà vui lòng nhập Mã xác nhận hiển thị bên phải để hoàn tất quá trình đánh giá. Xin cảm ơn.