Tình hình xử lý hồ sơ
Đúng hạn:
94,66 %
Đã tiếp nhận
140005
hồ sơ
Đã xử lý
136639
hồ sơ
Tình hình xử lý hồ sơ theo tháng