STT Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải về
141 814/QĐ-UBND 23/06/2022 V/v công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung và Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực Bưu chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông
142 3054/UBND-TTHC 23/06/2022 V/v triển khai thực hiện kết nối hệ thống Dịch vụ công thông báo nhà ở hình thành trong tương lai đủ điều kiện được bán, cho thuê mua thông qua Nền tảng chia sẻ dữ liệu quốc gia (NDXP)
143 1067/VP-TTHC 22/06/2022 V/v đăng tải thông báo thay đổi địa chỉ truy cập Cổng Dịch vụ công tỉnh
144 249/TB-UBND 20/06/2022 Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại phiên họp Ban Chỉ đạo cải cách hành chính và nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh tỉnh Quảng Ngãi
145 31/TB-TTHC 17/06/2022 Thông báo về việc ủy quyền xử lý, điều hành công việ tại Trung tâm Phục vụ - Kiểm soát thủ tục hành chính tỉnh
146 2955/UBND-TTHC 17/06/2022 V/v góp ý dự thảo hướng dẫn thực hiện tiêu chí thuộc Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025
147 1028/VP-TTHC 16/06/2022 V/v rà soát, trình công bố danh mục TTHC và quy trình nội bộ giải quyết TTHC
148 2924/UBND-TTHC 16/06/2022 V/v triển khai thực hiện Thông tư số 33/2022/TT-BTC ngày 09/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính
149 2913/UBND-TTHC 16/06/2022 V/v triển khai thực hiện nhiệm vụ tại Quyết định số 06/QĐ-TTg và hướng dãn của Bộ Tư pháp
150 1026/VP-TTHC 15/06/2022 V/v báo cáo tiến độ, kết quả thực hiện Nghị quyết 04-NQ/TU ngày 18/10/2021 của Tỉnh ủy