STT Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải về
221 01/QĐ-TCTĐA06 06/04/2022 Ban hành quy chế hoạt động của Tổ công tác triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
222 02/QĐ-TCTĐA06 06/04/2022 Thành lập Tổ giúp việc của Tổ công tác triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
223 1549/UBND-TTHC 06/04/2022 V/v khẩn trương thực hiện nhiệm vụ của Chủ tịch UBND tỉnh giao
224 398/QĐ-UBND 31/03/2022 Về việc điều chỉnh Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các Sở: Nội vụ, Ngoại vụ, Khoa học và Công nghệ, Tài chính, Thông tin và Truyền thông, Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa Thể thao và Du lịch tại Trung tâm Phục vụ - Kiểm soát thủ tục hành chính tỉnh
225 1433/UBND-TTHC 30/03/2022 V/v thành lập Tổ công tác triển khai Đề án 06/CP của Thủ tướng Chính phủ
226 54/BC-UBND 30/03/2022 Báo cáo tình hình triển khai thực hiện Đề án 06 trên địa bàn tỉnh trong tháng 3/2022 và nội dung rà soát văn bản để sử dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
227 380/QĐ-UBND 28/03/2022 Về việc phân công thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính của tỉnh Quảng Ngãi
228 10/BC-TTHC 25/03/2022 Báo cáo tình hình tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC quý I/2022 tại Trung tâm Phục vụ - Kiểm soát thủ tục hành chính tỉnh
229 361/QĐ-UBND 25/03/2022 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và Danh mục thủ tục hành chính thay thế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Ngãi
230 359/QĐ-UBND 24/03/2022 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thủy sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ngãi