STT Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải về
41 1605/VP-TTHC 20/09/2022 V/v đề nghị xử lý phản ánh của công dân về việc giải quyết TTHC thuộc lĩnh vực đất đai
42 4682/UBND-TTHC 19/09/2022 V/v triển khai các Nghị định số 42/2022/NĐ-CP, 59/2022/NĐ-CP của Chính phủ
43 1063/VP-TTHC 19/09/2022 V/v tham gia ý kiến đối với nội dung dự thảo Quyết định thay thế Quyết định số 22/2019/QĐ-UBND ngày 20/8/2019 của UBND tỉnh Quảng Ngãi
44 160/BC-UBND 19/09/2022 Báo cáo kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính quý III năm 2022 và một số nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2022 của tỉnh Quảng Ngãi
45 1592/TB-VP 16/09/2022 Thông báo Kết luận của Chánh Văn phòng UBND tỉnh tại buổi làm việc với Trung tâm Phục vụ - Kiểm soát thủ tục hành chính tỉnh
46 4639/UBND-TTHC 15/09/2022 V/v phúc đáp nội dung Công văn số 1395/BĐQNI-KHKD ngày 07/9/2022 của Bưu điện tỉnh Quảng Ngãi
47 1253/QĐ-UBND 14/09/2022 Về việc phê duyệt Quy trình thực hiện thủ tục hành chính cấp phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ngãi
48 4581/UBND-TTHC 13/09/2022 V/v khẩn trương xử lý, khắc phục tồn tại, bất cập phần mềm Một cửa điện tử phiên bản 2.0
49 1574/VP-TTHC 13/09/2022 V/v góp ý dự thảo Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư
50 1577/VP-TTHC 13/09/2022 V/v góp ý kiến dự thảo Tờ trình, dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh Quy định về chế độ hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc tại Bộ phận Một cửa các cấp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi