Đến tháng 6/2022
Tỉnh Quảng Ngãi đã giải quyết

94,68 %
hồ sơ đúng hạn
(tự động cập nhật vào lúc
09:18:48, 30/06/2022)