NỘI QUY

LÀm việc của Trung tÂm Phục vụ hÀnh chÍnh cÔng tỉnh Quảng Ngãi

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 40/QĐ-HCC ngày 21/11/2018 của Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Ngãi)

 

I. THỜI GIAN LÀM VIỆC:

Trung tâm làm việc từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ các ngày nghỉ theo quy định):

1. Buổi sáng: Từ 07 giờ đến 11 giờ 30 phút (Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả từ 07 giờ 15 phút đến 11 giờ 15 phút).

2. Buổi chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ (Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả từ 13 giờ 30 phút đến 16 giờ 30 phút).

II. TRÁCH NHIỆM CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI CƠ QUAN:

1. Thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ được quy định tại Quyết định số 173/QĐ-UBND ngày 26/01/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh và Quyết định số 33/2018/QĐ-UBND ngày 18/10/2018 của UBND tỉnh và các quy định của pháp luật khác có liên quan.

2. Chấp hành nghiêm túc thời gian làm việc theo quy định; trường hợp vắng mặt, đi làm muộn, về sớm thì phải  báo cáo, xin phép Lãnh đạo Trung tâm.

3. Mặc đồng phục hoặc trang phục ngành, đeo thẻ đúng quy định; có thái độ đúng mực, hòa nhã; hành vi, ngôn ngữ giao tiếp lịch sự, văn minh; không được uống rượu, bia trong giờ làm việc; không gây phiền hà, sách nhiễu hoặc để xảy ra tiêu cực trong quá trình giải quyết công việc.

 4. Hướng dẫn, giải thích đầy đủ, rõ ràng, chính xác hồ sơ thủ tục hành chính mà tổ chức, cá nhân yêu cầu giải quyết theo đúng quy trình đã công khai; không được tự ý kéo dài thời gian giải quyết, trả kết quả thủ tục hành chính hoặc tự ý yêu cầu tổ chức, cá nhân nộp những giấy tờ, hồ sơ ngoài quy định.

5. Tạo thuận lợi và hướng dẫn cá nhân, tổ chức hoàn thành các thủ tục hành chính nhanh chóng, đúng quy định pháp luật.

6. Công chức, viên chức, người lao động phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện công việc được giao; có ý thức giữ gìn trật tự vệ sinh chung và bảo vệ tài sản cơ quan.

7. Chấp hành các quy định khác của pháp luật có liên quan.

III. TRÁCH NHIỆM TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐẾN LIÊN HỆ CÔNG TÁC, THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH:

1. Chấp hành đúng Nội quy làm việc và thực hiện theo hướng dẫn của công chức, viên chức, người lao động làm việc tại Trung tâm.

2. Khi đến thực hiện thủ tục hành chính phải mang theo giấy tờ tùy thân; trang phục lịch sự; có thái độ giao tiếp lịch sự, không gây mất trật tự, không hút thuốc, giữ gìn vệ sinh chung; không mang vũ khí, hung khí, chất gây cháy, nổ vào trụ sở làm việc.

3. Khai đúng, đủ các nội dung theo tờ khai, mẫu đơn và nộp đủ hồ sơ theo quy định của thủ tục hành chính đã được phê duyệt và công khai; chịu trách nhiệm về tính hợp pháp, chính xác của các giấy tờ có trong hồ sơ và cung cấp các thông tin cần thiết có liên quan; nộp đầy đủ các khoản phí, lệ phí (nếu có) theo quy định.

4. Không hối lộ hoặc dùng các hành vi tiêu cực khác khi thực hiện thủ tục hành chính; không gian lận, mạo nhận, chiếm đoạt hoặc sử dụng trái phép hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính của người khác.

5. Mạnh dạn tố cáo việc làm tiêu cực, nhũng nhiễu, về thái độ làm việc của công chức, viên chức, người lao động làm việc tại Trung tâm; tích cực phản ánh, kiến nghị, góp ý trực tiếp về những bất cập, bất hợp lý của thủ tục hành chính thông qua điện thoại đường dây nóng: (02553) 718 200.